Huisregels Gezond Boeren Verstand

Wij vinden het prettig dat u ons heeft uitgezocht om uw vakantie of uitstapje door te brengen, en hopen dat u een fijne tijd zult hebben, vrij van alle dagelijkse beslommeringen en drukte. Onderstaand vindt u nuttige informatie. De rubrieken zijn alfabetisch gerangschikt aan de hand van trefwoorden. Mocht u op een bepaalde vraag geen antwoord vinden, vraagt u het dan aan ons.

Definities

 • Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de overeenkomst tussen gast en eigenaar is aangegaan.
 • Accommodatie: onze B&B
 • Eigenaar: Albert en Janette
 • Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die gesloten worden voor de huur van een accommodatie tussen Recreant en Eigenaar.
 • Gasten: alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant en gebruik maken van de Accommodatie.
 • Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap.
 • Ondernemer: de partij waarmee de Recreant een Overeenkomst aangaat.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie met de daarbij behorenden Algemene Voorwaarden.
 • Recreant: de (rechts)persoon die de boeking maakt en de Overeenkomst aangaat.
 • Schriftelijk: per brief of email.

Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Ondernemer en Recreant betreffende huur van Accommodaties. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst en Reserveren

Een Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie komt tot stand middels aanbod en aanvaarding. Die Overeenkomst kan tot stand komen telefonisch maar ook middels reservering.

Er kan zowel online als telefonisch een Accommodatie worden gereserveerd. Deze twee manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend.

Online reserveren:

* Er komt een Overeenkomst tot stand indien:

 1. de Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden;
 2. de Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken
 3. de Ondernemer de reservering aan de Recreant Schriftelijk heeft bevestigd.

* Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt bevestigd met een

e-mail aan de Recreant of op dringend verzoek van de Recreant per post, dat betekent dat de

reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de

Recreant.

* Als de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets mis

gegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer, er kan dan nog

geen beroep op de reservering worden gedaan.

Telefonisch reserveren:

De Recreant kan ook telefonisch een reservering plaatsen.

Met een telefonische reservering komt een Overeenkomst meteen tot stand.

Herroepingsrecht

Gemaakte reserveringen zijn onherroepelijk bindend voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de

zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten

betreffende de huur van Accommodatie.

Recreant

* De Recreant is aansprakelijk voor de Mederecreant die worden aangemeld en die hem/haar

vergezellen en voor alle gasten die de Recreant bezoeken.

* Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de Recreant.

Artikel 4 Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst

 

Annuleren door Recreant 

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit

geval moet de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch aan

de Ondernemer doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten

verbonden.

Na annulering ontvangt de Recreant van de Ondernemer een annuleringsnota. Hierin staan de kosten

van de annulering omschreven.

De (Mede)Recreant is de volgende bedragen aan de Ondernemer verschuldigd:

 • Bij annulering op de dag voor Aankomst of later: 100% van de reissom.

Annulering door de ondernemer 

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Ondernemer gerechtigd de reservering

te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

 1. Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast,

brand of wanprestatie van de Accommodatieverstrekker).

 1. Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de

Accommodatie door de Accommodatieverstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een

faillissement van de Accommodatieverstrekker).

De ondernemer stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of Schriftelijk op

de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde

Reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Recreant gaat niet akkoord

met het geboden alternatief, gaat de Ondernemer over tot terugstorten van de reeds geheel of

gedeeltelijk betaalde Reissom zonder dat de Ondernemer aan de Recreant enige schadevergoeding

verschuldigd is.

Wijzigen 

Wanneer een Recreant een Overeenkomst wil wijzigen is dat mogelijk tot 7 dagen voor Aankomst.

De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn.

Indeplaatsstelling:

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Recreant dit Schriftelijk

aangeven bij de Ondernemer.

Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De

overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

Artikel 5 Financiële bepalingen

 

Betalen

De Recreant dient bij aankomst contant te betalen. U kunt bij ons alleen met contant geld betalen.

BANKEN EN PINAUTOMAAT

RABO- bank    Dalen (pin), Kasteel 2 in Coevorden (bank en pin), Vaart ZZ 45 in

Nieuw-Amsterdam (pin)

ABN-AMRO     Kasteel 9 in Coevorden (pin)

Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wanneer de Ondernemer niet tijdig de betalingen heeft ontvangen, is hij gerechtigd de Overeenkomst

te ontbinden (te annuleren) en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten. De

annuleringskosten worden verrekend met de reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 Verplichtingen Recreant en (Mede)recreant

De Recreant en Mederecreant zullen de verplichtingen uit deze Algemene

Voorwaarden nakomen.

Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van de Overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van de

Ondernemer. Bovendien geeft dit de Ondernemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 (Gebruik) Accommodatie

 

Staat van de Accommodatie en aard van gebruik

– De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)Recreant ter beschikking gesteld. Indien de

(Mede)Recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden.

– Recreant is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te

behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten.

-Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan de Accommodatie is aangebracht, dient

door Recreant voor vertrek te worden gemeld en dient direct te worden betaald.

-Als de Accommodatie beschadigd wordt achtergelaten, is de Ondernemer gerechtigd

zijn schade te verhalen.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 9 Reisinformatie

AANKOMST EN VERTREK

Vanaf 15 uur kunt in de B&B.

Op de vertrekdag dient u voor 11 uur uit de accommodatie zijn. Wij zijn verplicht alle aanwezige gasten te registreren.

Artikel 10 Klachten

Indien een Gast tijdens het verblijf een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de

de Ondernemer om die in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen.

 Artikel 11 Aansprakelijkheid 

– Ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Recreant door welke oorzaak dan ook.

– Het gebruik van de Accommodatie is voor eigen risico van de (Mede)Recreant.

– Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de Accommodatie.

– De (Mede)Recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. De

Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de

(Mede)Recreant.

Aansprakelijkheid Recreant

– Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Accommodatieverstrekker en de Recreant.

Artikel 12 Privacy

Een verwijzing naar de privacy verklaring van de Ondernemer

kunt u op de website terug vinden.

Artikel 13 Overige bepalingen

– De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke

wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan de Ondernemer te melden.

REGLEMENT GEZOND BOEREN VERSTAND

Samen met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de

Recreant en Ondernemer vormt het reglement één geheel. Het juist naleven van het

reglement waarborgt de veiligheid van onze Gasten. Wij hopen dan ook op uw medewerking en

begrip.

REGLEMENT 

Aankomst en vertrek

Vanaf 15 uur kunt in de  B&B.
Op de dag van vertrek dient u voor 11 uur de kamer te verlaten.

Gebruik 

Het is niet toegestaan meubilair dat in de B&B hoort mee naar buiten te nemen.

Gebruik en Inlevering sleutels.

Bij het verlies van sleutel worden kosten in rekening gebracht. ( dit is een bedrag van € 15,00).

Bij vertrek mag u de kamersleutel  in de deur laten..

(Nacht)rust en overlast

Tussen 23.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Gasten dienen deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Het is niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast(kunnen) veroorzaken op een dusdanige manier te gebruiken dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een buur staat de overlast in principe vast.

Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de de B&B te (laten) verrichten.
Spoedeisende storingen die zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk opgelost

De Ondernemer heeft altijd het recht de B&B te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de Gast recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. De Ondernemer zal een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag de Ondernemer afzien van een dergelijke aankondiging.

Parkeren  

Parkeren geschiedt op de daartoe aangewezen plaatsen.

Veiligheidseisen

Het is verboden:

 • (soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Volgens de wet verboden wapens in bezit te hebben.

Verloren/gevonden voorwerpen

Op verzoek van een eventueel al vertrokken Gast kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze Gast aan hem of haar worden nagezonden. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.

Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat de eigenaar het bezit hiervan heeft prijsgegeven.

Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang

Alle Gasten dienen de in de Algemene Voorwaarden en het reglement opgenomen voorschriften

en regels strikt na te leven en aanwijzingen van de Ondernemer in welke vorm en in welk verband dan ook strikt op te volgen.

In geval van overtreding van deze voorwaarden en regels, is de Ondernemer gerechtigd de Gast te verwijderen, waarbij verdere toegang tot Gezond Boeren Verstand zal worden ontzegd, zonder dat de Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van de Ondernemer om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt. Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter vrije beoordeling van de Ondernemer, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de Gast de toegang tot de Accommodatie worden ontzegd.

BRAND

In geval van brand en andere calamiteiten verzoeken we u direct de Ondernemer te waarschuwen via:

telefoon  06-25237124

Bij niet te blussen brand zo snel mogelijk als eerst 112 bellen en daarna de Ondernemer